JavaScript must be enabled in order for you to see the posts in this forum. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see the posts, images and links please enable JavaScript by changing your browser options, then try again.


Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
DH Exclusive :  Frequency list of ChinaSat 6B at 115.5°E as received in Chennai, South India.
Sunday 15-July-2012, 12:46,
Frequency list of ChinaSat 6B at 115.5°E as received in Chennai, South India.
Frequency list of ChinaSat 6B at 115.5°E as received in Chennai, South India.

Some channel names are in Chinese which comes in strange characters as I don't had proper language pack installed.

3545 H 3699
Data

3600 V 27500
- Nameless 3600_309 (TH)
- Nameless 3600_333 (TH)
- Nameless 3600_310 (TH)
- Nameless 3600_308 (TH)
- Nameless 3600_302 (TH)
- Nameless 3600_303 (TH)
- Nameless 3600_301 (TH)
- Nameless 3600_304 (TH)
- Nameless 3600_307 (TH)
- Nameless 3600_305 (TH)
- Nameless 3600_306 (TH)


3640 V 27500
- Nameless 3640_316 (TH)
- Nameless 3640_320 (TH)
- Nameless 3640_315 (TH)
- Nameless 3640_313 (TH)
- Nameless 3640_318 (TH)
- Nameless 3640_317 (TH)
- Nameless 3640_332 (TH)
- Nameless 3640_311 (TH)
- Nameless 3640_319 (TH)
- Nameless 3640_312 (TH)
- Nameless 3640_314 (TH)


3680 V 27500
- Nameless 3680_327 (TH)
- Nameless 3680_329 (TH)
- Nameless 3680_330 (TH)
- Nameless 3680_331 (TH)
- Nameless 3680_328 (TH)
- Nameless 3680_326 (TH)
- Nameless 3680_323 (TH)
- Nameless 3680_322 (TH)
- Nameless 3680_321 (TH)
- Nameless 3680_325 (TH)
- Nameless 3680_324 (TH)


3706 H 4419
- FujianTH1 (TH)
- FujianRadio1 (TH)


3730 H 10720
Weak Signal !

3740 V 27500
- CMC (TH)
- VD (TH)
- CVC (TH)
- MOTION (TH)


3750 H 10490
- VnstH (TH)
- jykaton (TH)
- Vnxw (Radio)
- Vnjt (Radio)
- Vnjj (Radio)
- Vnwy (Radio)
- Vnxc (Radio)
- Vnly (Radio)
- Vnyy (Radio)
- jy955 (Radio)


3780 V 27500

- DOXTH (TH)
- Qipai (TH)
- DONGMAN (TH)
- VVONG VUA MEI SVI (TH)
- Pingyu (TH)
- FOOTBALL1 (TH)


3796 H 6929
- GVTH (TH)
- GV-XWVVGB (Radio)
- GV-JJGB (Radio)
- GV-YYGB (Radio)
- GV-JTGB (Radio)
- GV-DSGB (Radio)
- XWTB (Radio)


3807 V 5999
- CQTH (TH)
- Xinwen (Radio)
- Yinyue (Radio)
- Jiaotong (Radio)
- Jingji (Radio)
- DusVi (Radio)
- GusVi (Radio)
- Audio7 (Radio)
- Audio8 (Radio)


3808 H 8799
- OTH6 (TH)
- SBN (TH)


3816 H 3166
Data

3825 V 6779

- VJTH (TH)
- VJBC1 (Radio)
- VJBC2 (Radio)
- VJBC3 (Radio)
- VJBC4 (Radio)
- VJBC5 (Radio)
- VJBC6 (Radio)
- VJBC7 (Radio)
- VJBC8 (Radio)
- RS232 (Data)


3834 V 5399
- SVanDongTH (TH)
- SDRenMin (Radio)
- SDJingJi (Radio)
- SDSVengVuo (Radio)
- SDWenYi (Radio)
- SDJiaoTong (Radio)
- SDXiangCun (Radio)


3840 H 27500
- CCTH-1 (TH)
- CCTH-2 (TH)
- CCTH-7 (TH)
- CCTH-10 (TH)
- CCTH-11 (TH)
- CCTH-12 (TH)
- CCTH-MUSIC (TH)
- Skystream data (Data)


3846 V 5949

- SVANXI TH (TH)


3854 V 4419
- Venan TH (TH)
- VN Radio1 (TH)
- VN Radio2 (TH)
- VN Radio3 (Data)
- VN Radio4 (TH)
- VN Radio5 (TH)
- VN Radio6 (Data)
- VN Radio7 (Data)


3861 V 4799
- Ningxia TH (TH)
- Ningxia Jtong (Radio)
- Ningxia XWen (Radio)
- Ningxia DsVi (Radio)
- Ningxia Jji (Radio)


3871 V 9079
- SXTHS (TH)
- NLTH (TH)
- SX-JiaoTong-BC (Data)
- SX-NC/SY-BC (Radio)
- SX-DuSVi-BC (Radio)
- SX-YinYue-BC (Radio)
- SX-XiQu-BC (Radio)
- SX-JingJi-BC (Radio)
- SX-QingSVao-BC (Radio)
- SX-XinWen-BC (Radio)


3880 H 27500
- CCTH-3 (TH)
- CCTH-5 (TH)
- CCTH-6 (TH)
- CCTH-8 (TH)
- CCTH-ÉÙ¶ù (TH)
- CCTH-ÐÂÎÅ (TH)
- CCTH-9¼Í¼ (TH)


3885 V 4340
- SDETH (TH)


3892 V 4419
- JXTH1 (TH)
- JXTH2 (TH)
- JXTH3 (TH)
- JXTH4 (TH)


3902 V 9299
- scgb2 (Radio)
- scgb5 (Radio)
- scgb4 (Radio)
- scgb3 (Radio)
- scgb6 (Radio)
- scgb1 (Radio)
- scgb10 (Radio)
- scgb13 (Radio)
- kangba (TH)
- sicVuan (TH)


3913 V 6399
- GSTH (TH)
- GSBC1 (Radio)
- GSBC2 (Radio)
- GSBC3 (Radio)
- RS232 (Data)
- GSTB1 (Data)


3920 H 27500
- пƶ¯Âþ (TH)
- ÖÐѧÉú (TH)
- Ó׶ù½ÌÓý (TH)
- ˵ÎĽâ×Ö (TH)
- ÎÄÎﱦ¿â (TH)


3929 V 8839
- AVtH SerHice (TH)
- AVradio SerHice (Radio)


3940 V 5949
- Tianjin TH (TH)
- TJWENYI (Radio)
- TJBINVAI (Radio)
- TJWDCS (Radio)
- TJXINWEN (Radio)
- TJXIAOSVUO (Radio)


3950 H 11410
- GXTH (TH)
- SVTH (TH)
- Guangdong1 (TH)


3951 V 9519
- BTH KAKU (TH)
- BTH (TH)


3961 H 3572
- DHT (TH)


3971 H 9999
- JSWS (TH)
- Audio01 (Radio)
- Audio02 (Radio)
- Audio03 (Radio)
- Audio04 (Radio)
- Audio05 (Radio)
- Audio06 (Radio)
- Audio07 (Radio)
- Audio08 (Radio)
- Audio09 (Radio)
- Audio10 (Radio)
- JSYMKT (TH)


3980 V 27500
- »·ÇòÆæ¹Û (TH)
- ·¢ÏÖÖÂà (TH)
- ÀϹÊÊ (TH)
- Êé»­ (TH)
- ÑëÊǪ́Çò (TH)
- ÖÐÊÓ¹ºÎï (TH)
- ÅÐÔʱÉÐ (TH)
- ¿ìÀÖ´¹µö (TH)
- ÏÖ´úÅÐÔ (TH)
- ±¦±´¼Ò (TH)


4000 H 27495
- CETH1 (TH)


4020 V 27500
- ¶«·½ÎïÁ÷ (TH)
- ÔçÆÚ½ÌÓý (TH)
- ²ÊÃñÔÚÏß (TH)
- ÀÏÄê¸ (TH)
- ³ÇÊн¨Éè (TH)
- ÎäÊõÊÀ½ç (TH)
- ¸ß¶û·ò (TH)
- Ó¢Ó︨µ¼ (TH)
- ÉãӰƵµÀ (TH)


4040 H 27500
- ¶«·½½¡¿µ (TH)
- ¶«·½²Æ¾­ (TH)
- ÐÒ¸£²Ê (TH)
- È«¼Íʵ (TH)
- ÓÎÏ··çÔÆ (TH)
- ¾¢±¬ÌåÓý (TH)
- ¶¯ÂþÐ㳡 (TH)
- ¶«·½ÎÀÊÓº£Íâ°æ (TH)
- ºÃÏí¹ºÎï (TH)


4060 V 27500
- µçÊÓÖ¸ÄÏ (TH)
- ÑëÊÓ¾«Æ· (TH)
- ¹ú·À¾üÊ (TH)
- ·çÔÆÒôÀÖ (TH)
- »³¾É¾ç³¡ (TH)
- ·çÔÆ×ãÇò (TH)
- ¸ß¶û·òÍøÇò (TH)
- ·çÔƾ糡 (TH)
- µÚÒ»¾ç³¡ (TH)
- ÊÀ½çµØÀí (TH)


4080 H 27500
- ·¨ÖÎÌìµØ (TH)
- »¶Ð¦¾ç³¡ (TH)
- ¶¼Êо糡 (TH)
- ¼«ËÙÆû³µ (TH)
- ÷ÈÁ¦ÒôÀÖ (TH)
- Æß²ÊÏ·¾ç (TH)
- ðɫƵµÀ (TH)
- ¶«·½¹ºÎï (TH)
- Éú»îʱÉÐ (TH)


4100 V 27500
- CCTH1-VD (TH)
- CCTH-VD (TH)


4115 H 21370
- CCTH 4A (TH)
- CCTH News (TH)
- CCTH F (TH)
- CCTH E (TH)
- CCTH R (TH)
- CCTH A (TH)
- CCTH 9 Documentary (TH)


4140 V 27500
- ÆûĦ (TH)
- ÓÎÏ·¾º¼¼ (TH)
- ö¦×± (TH)
- ÁôѧÊÀ½ç (TH)
- ÀæÔ° (TH)
- ÔÐÓýÖ¸ÄÏ (TH)
- ÏÈ·æ¼Í¼ (TH)
- DHÉú»î (TH)
- ÌìԪΧÆå (TH)


4147 H 6148
- VubeiTH (TH)
- Vubei1 (Radio)
- Vubei2 (Radio)
- Vubei3 (Radio)
- Vubei4 (Radio)
- Vubei5 (Radio)
- Vubei6 (Radio)
- Vubei7 (Radio)
- Vubei8 (Radio)
- Vubei9 (Radio)
- Vubei10 (Radio)


4158 H 8680
- DHT (TH)
- EncoMux2 (Radio)
- EncoMux1 (Radio)
- CVINIC 10K101 (TH)
- DHT (TH)


4171 H 9199
- NMTH-V (TH)
- NMTH-M (TH)
- nmmengVan513 (Radio)
- nmjiaotong (Radio)
- nmlHye (Radio)
- nmpinsVu (Radio)
- nmyinyue (Radio)
- jingji (Radio)
- VMMY (Radio)
- VMVY (Radio)
- AMMY (Radio)
- AMVY (Radio)
- XMMY (Radio)
- XMVY (Radio)


4175 V 18000
- VY1 stereo (Radio)
- VY2 stereo (Radio)
- VY3 stereo (Radio)
- VY4 stereo (Radio)
- VY5 stereo (Radio)
- VY6 stereo (Radio)
- VY7-1 stereo (Radio)
- VY8 stereo (Radio)
- VY9 stereo (Radio)
- VY10 stereo (Radio)
- VY11 stereo (Radio)
- VY12 stereo (Radio)
- VY13 stereo (Radio)
- VY14 stereo (Radio)
- VY15 stereo (Radio)
- VY16 stereo (Radio)
- VY17 stereo (Radio)
- VY18 stereo (Radio)
- VY7-2 stereo (Radio)
- L Rdjy (Radio)
- GJ L1R2 (Radio)
- GJ L3R4 (Radio)
- GJ L5R6 (Radio)
- GJ L7R8 (Radio)
- GJ L9R10 (Radio)
- GJ L11R12 (Radio)
- GJ L13R14 (Radio)
- GJ L15R16 (Radio)
- GJ L17R18 (Radio)
- GJ L19R20 (Radio)
- GJ L21R22 (Radio)
- GJ L23R24 (Radio)
- GJ L25R26 (Radio)
- GJ L27R28 (Radio)
- GJ L29R30 (Radio)
- GJ L31R32 (Radio)
- GJ L33R34 (Radio)
- GJ L35R36 (Radio)
- GJ L37R38 (Radio)
- GJ L39R40 (Radio)
- GJ41 stereo (Radio)
- GJ42 stereo (Radio)
- GJ43 stereo (Radio)
- GJ44 stereo (Radio)
- GJ45 stereo (Radio)
- GJ46 stereo (Radio)
- GJ47 stereo (Radio)
- GJ48 stereo (Radio)
- GJ49 stereo (Radio)
- GJ50 stereo (Radio)
- Nameless 4175_1236 (Radio)


4192 V 5999
- Vebei_TH (TH)
- VEBXW (Radio)
- VEBJJ (Radio)
- VEBJT (Radio)
- VEBWY (Radio)
- VEBSV (Radio)
- VEBYY (Radio)
- VEBNC (Radio)
- VEBLY (Radio)
Add Thank You Reply
[-] The following 4 users say Thank You to LNB15K for this post:
amatan, MJ786, S.Raman, Viki
Monday 10-December-2012, 17:54,
RE: Frequency list of ChinaSat 6B at 115.5°E as received in Chennai, South India.
How are you getting these many tps?
Add Thank You Reply
[-] The following 1 user says Thank You to amatan for this post:
LNB15K
Wednesday 12-December-2012, 20:47,
RE: Frequency list of ChinaSat 6B at 115.5°E as received in Chennai, South India.
Actually I got 50 frequencies but few of them were low signal when I scanned. So had to leave them.
Add Thank You Reply
« Next Oldest | Next Newest »


Possibly Related Threads...
ThreadAuthorRepliesViewsLast Post
  DH Exclusive: Frequency & Channel list from Chinasat 10 @110.5°E... Mr.Kumarbhai 0 343 Saturday 20-February-2016, 19:16
Last Post: Mr.Kumarbhai
  DH Exclusive: Available channels list from Chinasat 6B @115.5°E on 11th Jan 2016.. Mr.Kumarbhai 0 328 Monday 11-January-2016, 11:12
Last Post: Mr.Kumarbhai
  DH Exclusive: Available channels list from Chinasat 12 @87.5° & ST2 @88°E. on 2nd Nov 2015... Mr.Kumarbhai 0 435 Monday 02-November-2015, 21:43
Last Post: Mr.Kumarbhai
  C Band: Available channel list from [email protected]/Chinasat @87.5°E on 25/9/2015.. Mr.Kumarbhai 0 350 Friday 25-September-2015, 10:28
Last Post: Mr.Kumarbhai
  DH Exclusive: Available channel list from Chinasat 6B @115.5°E on 24Tth August 2015.. Mr.Kumarbhai 0 314 Saturday 22-August-2015, 13:38
Last Post: Mr.KumarbhaiUsers browsing this thread: 1 Guest(s)

Contact Us | DthHelp | Return to Top | | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication
DMCA.com Protection Status