Frequency list of ChinaSat 6B at 115.5°E as received in Chennai, South India. | DTH Forum with Fastest DTH Updates

Breaking NOW : Frequency list of ChinaSat 6B at 115.5°E as received in Chennai, South India.
#1
Frequency list of ChinaSat 6B at 115.5°E as received in Chennai, South India.

Some channel names are in Chinese which comes in strange characters as I don't had proper language pack installed.

3545 H 3699
Data

3600 V 27500
- Nameless 3600_309 (TH)
- Nameless 3600_333 (TH)
- Nameless 3600_310 (TH)
- Nameless 3600_308 (TH)
- Nameless 3600_302 (TH)
- Nameless 3600_303 (TH)
- Nameless 3600_301 (TH)
- Nameless 3600_304 (TH)
- Nameless 3600_307 (TH)
- Nameless 3600_305 (TH)
- Nameless 3600_306 (TH)


3640 V 27500
- Nameless 3640_316 (TH)
- Nameless 3640_320 (TH)
- Nameless 3640_315 (TH)
- Nameless 3640_313 (TH)
- Nameless 3640_318 (TH)
- Nameless 3640_317 (TH)
- Nameless 3640_332 (TH)
- Nameless 3640_311 (TH)
- Nameless 3640_319 (TH)
- Nameless 3640_312 (TH)
- Nameless 3640_314 (TH)


3680 V 27500
- Nameless 3680_327 (TH)
- Nameless 3680_329 (TH)
- Nameless 3680_330 (TH)
- Nameless 3680_331 (TH)
- Nameless 3680_328 (TH)
- Nameless 3680_326 (TH)
- Nameless 3680_323 (TH)
- Nameless 3680_322 (TH)
- Nameless 3680_321 (TH)
- Nameless 3680_325 (TH)
- Nameless 3680_324 (TH)


3706 H 4419
- FujianTH1 (TH)
- FujianRadio1 (TH)


3730 H 10720
Weak Signal !

3740 V 27500
- CMC (TH)
- VD (TH)
- CVC (TH)
- MOTION (TH)


3750 H 10490
- VnstH (TH)
- jykaton (TH)
- Vnxw (Radio)
- Vnjt (Radio)
- Vnjj (Radio)
- Vnwy (Radio)
- Vnxc (Radio)
- Vnly (Radio)
- Vnyy (Radio)
- jy955 (Radio)


3780 V 27500

- DOXTH (TH)
- Qipai (TH)
- DONGMAN (TH)
- VVONG VUA MEI SVI (TH)
- Pingyu (TH)
- FOOTBALL1 (TH)


3796 H 6929
- GVTH (TH)
- GV-XWVVGB (Radio)
- GV-JJGB (Radio)
- GV-YYGB (Radio)
- GV-JTGB (Radio)
- GV-DSGB (Radio)
- XWTB (Radio)


3807 V 5999
- CQTH (TH)
- Xinwen (Radio)
- Yinyue (Radio)
- Jiaotong (Radio)
- Jingji (Radio)
- DusVi (Radio)
- GusVi (Radio)
- Audio7 (Radio)
- Audio8 (Radio)


3808 H 8799
- OTH6 (TH)
- SBN (TH)


3816 H 3166
Data

3825 V 6779

- VJTH (TH)
- VJBC1 (Radio)
- VJBC2 (Radio)
- VJBC3 (Radio)
- VJBC4 (Radio)
- VJBC5 (Radio)
- VJBC6 (Radio)
- VJBC7 (Radio)
- VJBC8 (Radio)
- RS232 (Data)


3834 V 5399
- SVanDongTH (TH)
- SDRenMin (Radio)
- SDJingJi (Radio)
- SDSVengVuo (Radio)
- SDWenYi (Radio)
- SDJiaoTong (Radio)
- SDXiangCun (Radio)


3840 H 27500
- CCTH-1 (TH)
- CCTH-2 (TH)
- CCTH-7 (TH)
- CCTH-10 (TH)
- CCTH-11 (TH)
- CCTH-12 (TH)
- CCTH-MUSIC (TH)
- Skystream data (Data)


3846 V 5949

- SVANXI TH (TH)


3854 V 4419
- Venan TH (TH)
- VN Radio1 (TH)
- VN Radio2 (TH)
- VN Radio3 (Data)
- VN Radio4 (TH)
- VN Radio5 (TH)
- VN Radio6 (Data)
- VN Radio7 (Data)


3861 V 4799
- Ningxia TH (TH)
- Ningxia Jtong (Radio)
- Ningxia XWen (Radio)
- Ningxia DsVi (Radio)
- Ningxia Jji (Radio)


3871 V 9079
- SXTHS (TH)
- NLTH (TH)
- SX-JiaoTong-BC (Data)
- SX-NC/SY-BC (Radio)
- SX-DuSVi-BC (Radio)
- SX-YinYue-BC (Radio)
- SX-XiQu-BC (Radio)
- SX-JingJi-BC (Radio)
- SX-QingSVao-BC (Radio)
- SX-XinWen-BC (Radio)


3880 H 27500
- CCTH-3 (TH)
- CCTH-5 (TH)
- CCTH-6 (TH)
- CCTH-8 (TH)
- CCTH-ÉÙ¶ù (TH)
- CCTH-ÐÂÎÅ (TH)
- CCTH-9¼Í¼ (TH)


3885 V 4340
- SDETH (TH)


3892 V 4419
- JXTH1 (TH)
- JXTH2 (TH)
- JXTH3 (TH)
- JXTH4 (TH)


3902 V 9299
- scgb2 (Radio)
- scgb5 (Radio)
- scgb4 (Radio)
- scgb3 (Radio)
- scgb6 (Radio)
- scgb1 (Radio)
- scgb10 (Radio)
- scgb13 (Radio)
- kangba (TH)
- sicVuan (TH)


3913 V 6399
- GSTH (TH)
- GSBC1 (Radio)
- GSBC2 (Radio)
- GSBC3 (Radio)
- RS232 (Data)
- GSTB1 (Data)


3920 H 27500
- пƶ¯Âþ (TH)
- ÖÐѧÉú (TH)
- Ó׶ù½ÌÓý (TH)
- ˵ÎĽâ×Ö (TH)
- ÎÄÎﱦ¿â (TH)


3929 V 8839
- AVtH SerHice (TH)
- AVradio SerHice (Radio)


3940 V 5949
- Tianjin TH (TH)
- TJWENYI (Radio)
- TJBINVAI (Radio)
- TJWDCS (Radio)
- TJXINWEN (Radio)
- TJXIAOSVUO (Radio)


3950 H 11410
- GXTH (TH)
- SVTH (TH)
- Guangdong1 (TH)


3951 V 9519
- BTH KAKU (TH)
- BTH (TH)


3961 H 3572
- DHT (TH)


3971 H 9999
- JSWS (TH)
- Audio01 (Radio)
- Audio02 (Radio)
- Audio03 (Radio)
- Audio04 (Radio)
- Audio05 (Radio)
- Audio06 (Radio)
- Audio07 (Radio)
- Audio08 (Radio)
- Audio09 (Radio)
- Audio10 (Radio)
- JSYMKT (TH)


3980 V 27500
- »·ÇòÆæ¹Û (TH)
- ·¢ÏÖÖÂà (TH)
- ÀϹÊÊ (TH)
- Êé»­ (TH)
- ÑëÊǪ́Çò (TH)
- ÖÐÊÓ¹ºÎï (TH)
- ÅÐÔʱÉÐ (TH)
- ¿ìÀÖ´¹µö (TH)
- ÏÖ´úÅÐÔ (TH)
- ±¦±´¼Ò (TH)


4000 H 27495
- CETH1 (TH)


4020 V 27500
- ¶«·½ÎïÁ÷ (TH)
- ÔçÆÚ½ÌÓý (TH)
- ²ÊÃñÔÚÏß (TH)
- ÀÏÄê¸ (TH)
- ³ÇÊн¨Éè (TH)
- ÎäÊõÊÀ½ç (TH)
- ¸ß¶û·ò (TH)
- Ó¢Ó︨µ¼ (TH)
- ÉãӰƵµÀ (TH)


4040 H 27500
- ¶«·½½¡¿µ (TH)
- ¶«·½²Æ¾­ (TH)
- ÐÒ¸£²Ê (TH)
- È«¼Íʵ (TH)
- ÓÎÏ··çÔÆ (TH)
- ¾¢±¬ÌåÓý (TH)
- ¶¯ÂþÐ㳡 (TH)
- ¶«·½ÎÀÊÓº£Íâ°æ (TH)
- ºÃÏí¹ºÎï (TH)


4060 V 27500
- µçÊÓÖ¸ÄÏ (TH)
- ÑëÊÓ¾«Æ· (TH)
- ¹ú·À¾üÊ (TH)
- ·çÔÆÒôÀÖ (TH)
- »³¾É¾ç³¡ (TH)
- ·çÔÆ×ãÇò (TH)
- ¸ß¶û·òÍøÇò (TH)
- ·çÔƾ糡 (TH)
- µÚÒ»¾ç³¡ (TH)
- ÊÀ½çµØÀí (TH)


4080 H 27500
- ·¨ÖÎÌìµØ (TH)
- »¶Ð¦¾ç³¡ (TH)
- ¶¼Êо糡 (TH)
- ¼«ËÙÆû³µ (TH)
- ÷ÈÁ¦ÒôÀÖ (TH)
- Æß²ÊÏ·¾ç (TH)
- ðɫƵµÀ (TH)
- ¶«·½¹ºÎï (TH)
- Éú»îʱÉÐ (TH)


4100 V 27500
- CCTH1-VD (TH)
- CCTH-VD (TH)


4115 H 21370
- CCTH 4A (TH)
- CCTH News (TH)
- CCTH F (TH)
- CCTH E (TH)
- CCTH R (TH)
- CCTH A (TH)
- CCTH 9 Documentary (TH)


4140 V 27500
- ÆûĦ (TH)
- ÓÎÏ·¾º¼¼ (TH)
- ö¦×± (TH)
- ÁôѧÊÀ½ç (TH)
- ÀæÔ° (TH)
- ÔÐÓýÖ¸ÄÏ (TH)
- ÏÈ·æ¼Í¼ (TH)
- DHÉú»î (TH)
- ÌìԪΧÆå (TH)


4147 H 6148
- VubeiTH (TH)
- Vubei1 (Radio)
- Vubei2 (Radio)
- Vubei3 (Radio)
- Vubei4 (Radio)
- Vubei5 (Radio)
- Vubei6 (Radio)
- Vubei7 (Radio)
- Vubei8 (Radio)
- Vubei9 (Radio)
- Vubei10 (Radio)


4158 H 8680
- DHT (TH)
- EncoMux2 (Radio)
- EncoMux1 (Radio)
- CVINIC 10K101 (TH)
- DHT (TH)


4171 H 9199
- NMTH-V (TH)
- NMTH-M (TH)
- nmmengVan513 (Radio)
- nmjiaotong (Radio)
- nmlHye (Radio)
- nmpinsVu (Radio)
- nmyinyue (Radio)
- jingji (Radio)
- VMMY (Radio)
- VMVY (Radio)
- AMMY (Radio)
- AMVY (Radio)
- XMMY (Radio)
- XMVY (Radio)


4175 V 18000
- VY1 stereo (Radio)
- VY2 stereo (Radio)
- VY3 stereo (Radio)
- VY4 stereo (Radio)
- VY5 stereo (Radio)
- VY6 stereo (Radio)
- VY7-1 stereo (Radio)
- VY8 stereo (Radio)
- VY9 stereo (Radio)
- VY10 stereo (Radio)
- VY11 stereo (Radio)
- VY12 stereo (Radio)
- VY13 stereo (Radio)
- VY14 stereo (Radio)
- VY15 stereo (Radio)
- VY16 stereo (Radio)
- VY17 stereo (Radio)
- VY18 stereo (Radio)
- VY7-2 stereo (Radio)
- L Rdjy (Radio)
- GJ L1R2 (Radio)
- GJ L3R4 (Radio)
- GJ L5R6 (Radio)
- GJ L7R8 (Radio)
- GJ L9R10 (Radio)
- GJ L11R12 (Radio)
- GJ L13R14 (Radio)
- GJ L15R16 (Radio)
- GJ L17R18 (Radio)
- GJ L19R20 (Radio)
- GJ L21R22 (Radio)
- GJ L23R24 (Radio)
- GJ L25R26 (Radio)
- GJ L27R28 (Radio)
- GJ L29R30 (Radio)
- GJ L31R32 (Radio)
- GJ L33R34 (Radio)
- GJ L35R36 (Radio)
- GJ L37R38 (Radio)
- GJ L39R40 (Radio)
- GJ41 stereo (Radio)
- GJ42 stereo (Radio)
- GJ43 stereo (Radio)
- GJ44 stereo (Radio)
- GJ45 stereo (Radio)
- GJ46 stereo (Radio)
- GJ47 stereo (Radio)
- GJ48 stereo (Radio)
- GJ49 stereo (Radio)
- GJ50 stereo (Radio)
- Nameless 4175_1236 (Radio)


4192 V 5999
- Vebei_TH (TH)
- VEBXW (Radio)
- VEBJJ (Radio)
- VEBJT (Radio)
- VEBWY (Radio)
- VEBSV (Radio)
- VEBYY (Radio)
- VEBNC (Radio)
- VEBLY (Radio)
#2
How are you getting these many tps?
#3
Actually I got 50 frequencies but few of them were low signal when I scanned. So had to leave them.
[-] The following 1 user says Thank You to LNB15K for this post:
  • Nire


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Breaking NOW: Frequency & Channel list from Chinasat 10 @110.5°E... Mr.Bhat 0 799 Saturday 20-February-2016, 19:16
Last Post: Mr.Bhat
  Breaking NOW: Available channels list from Chinasat 6B @115.5°E on 11th Jan 2016.. Mr.Bhat 0 1,257 Monday 11-January-2016, 11:12
Last Post: Mr.Bhat
  Breaking NOW: Available channels list from Chinasat 12 @87.5° & ST2 @88°E. on 2nd Nov 2015... Mr.Bhat 0 930 Monday 02-November-2015, 21:43
Last Post: Mr.Bhat
  DTH UPDATES Available channel list from ST2@88°E/Chinasat @87.5°E on 25/9/2015.. Mr.Bhat 0 868 Friday 25-September-2015, 10:28
Last Post: Mr.Bhat
  Breaking NOW: Available channel list from Chinasat 6B @115.5°E on 24Tth August 2015.. Mr.Bhat 0 821 Saturday 22-August-2015, 13:38
Last Post: Mr.Bhat

Forum Jump:


Users browsing this thread: