Frequency wise channel list from Chinasat 6B@115.5°E | DTH Forum with Fastest DTH Updates

Breaking NOW : Frequency wise channel list from Chinasat 6B@115.5°E
#1
I am getting These channels .the frequencies r got few weeks earlier in Blind scan , may be new frequencies now.


Scanning 3512 H 10000 NBC-QPSK 3/4 ... 72%
[Scanned in 00:12]

Scanning 3545 H 3700 NBC-QPSK 3/4 ... 75%
[Scanned in 00:05]

Scanning 3600 V 27500... 78%
- Nameless 3600_302 (TV)
- Nameless 3600_301 (TV)
- Nameless 3600_307 (TV)
- Nameless 3600_304 (TV)
- Nameless 3600_306 (TV)
- Nameless 3600_305 (TV)
- Nameless 3600_303 (TV)
- Nameless 3600_310 (TV)
- Nameless 3600_309 (TV)
- Nameless 3600_333 (TV)
- Nameless 3600_308 (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3640 V 27500... 78%
- Nameless 3640_320 (TV)
- Nameless 3640_332 (TV)
- Nameless 3640_317 (TV)
- Nameless 3640_315 (TV)
- Nameless 3640_316 (TV)
- Nameless 3640_311 (TV)
- Nameless 3640_314 (TV)
- Nameless 3640_312 (TV)
- Nameless 3640_319 (TV)
- Nameless 3640_313 (TV)
- Nameless 3640_318 (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3680 V 27500... 77%
- Nameless 3680_328 (TV)
- Nameless 3680_327 (TV)
- Nameless 3680_329 (TV)
- Nameless 3680_330 (TV)
- Nameless 3680_331 (TV)
- Nameless 3680_321 (TV)
- Nameless 3680_325 (TV)
- Nameless 3680_326 (TV)
- Nameless 3680_323 (TV)
- Nameless 3680_324 (TV)
- Nameless 3680_322 (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3706 H 4419... 76%
- FujianTV1 (TV)
- FujianRadio1 (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3730 H 10720... 75%
- qhoI (TV)
[Scanned in 00:10]

Scanning 3740 V 27500... 76%
- CMC (TV)
- HD (TV)
- CHC (TV)
- MOTION (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3750 H 10490... 77%
- hnstv (TV)
- jykaton (TV)
- hnxw (Radio)
- hnjt (Radio)
- hnjj (Radio)
- hnwy (Radio)
- hnxc (Radio)
- hnly (Radio)
- hnyy (Radio)
- jy955 (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3769 H 13400... -
No Signal !

Scanning 3780 V 27500... 78%
- DOXTV (TV)
- CCTV6 HD (TV)
- Qipai (TV)
- DONGMAN (TV)
- ZHONG HUA MEI SHI (TV)
- Pingyu (TV)
- FOOTBALL1 (TV)
[Scanned in 00:06]

Scanning 3796 H 6929... 77%
- GZTV (TV)
- GZ-XWZHGB (Radio)
- GZ-JJGB (Radio)
- GZ-YYGB (Radio)
- GZ-JTGB (Radio)
- GZ-DSGB (Radio)
- GZ-XWTB (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3807 V 5999... 73%
- Yingyue (Radio)
- Dushi (Radio)
- Jiaotong (Radio)
- Xinwen (Radio)
- Jingji (Radio)
- Gushi (Radio)
- Audio7 (Radio)
- Audio8 (Radio)
- CQTV (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3808 H 8799... 76%
- OTV6 (TV)
- SBN (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3816 H 3166... 74%
No channels found!

Scanning 3825 V 6780... 75%
- ZJTV (TV)
- ZJBC1 (Radio)
- ZJBC2 (Radio)
- ZJBC3 (Radio)
- ZJBC4 (Radio)
- ZJBC5 (Radio)
- ZJBC6 (Radio)
- ZJBC7 (Radio)
- ZJBC8 (Radio)
- RS232 (Data)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3834 V 5399... 76%
- ShanDongTV (TV)
- SDRenMin (Radio)
- SDJingJi (Radio)
- SDShengHuo (Radio)
- SDWenYi (Radio)
- SDJiaoTong (Radio)
- SDXiangCun (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3840 H 27500... 78%
- CCTV 1 (TV)
- CCTV 2 (TV)
- CCTV 7 (TV)
- CCTV 10 (TV)
- CCTV 11 (TV)
- CCTV 12 (TV)
- CCTV 15 (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3846 V 5949... 77%
- SHANXI TV (TV)
[Scanned in 00:06]

Scanning 3854 V 4419... 78%
- Henan TV (TV)
- HN Radio1 (TV)
- HN Radio2 (TV)
- HN Radio3 (Data)
- HN Radio4 (TV)
- HN Radio5 (TV)
- HN Radio6 (Data)
- HN Radio7 (Data)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3861 V 4799... 77%
- Ningxia TV (TV)
- Ningxia Jtong (Radio)
- Ningxia XWen (Radio)
- Ningxia Dshi (Radio)
- Ningxia Jji (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3871 V 9079... 78%
- SXTVS (TV)
- NLTV (TV)
- SX-JiaoTong-BC (Radio)
- SX-NC/SY-BC (Radio)
- SX-DuShi-BC (Radio)
- SX-YinYue-BC (Radio)
- SX-XiQu-BC (Radio)
- SX-JingJi-BC (Radio)
- SX-QingShao-BC (Radio)
- SX-XinWen-BC (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3880 H 27500... 80%
- CCTV 3 (TV)
- CCTV 5 (TV)
- CCTV 6 (TV)
- CCTV 8 (TV)
- CCTV 14 (TV)
- CCTV 13 (TV)
- CCTV 9 (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3885 V 4340... 79%
- SDETV (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3892 V 4420... 78%
- JXTV1 (TV)
- JXTV2 (TV)
- JXTV3 (TV)
- JXTV4 (TV)
[Scanned in 00:06]

Scanning 3902 V 9299... 77%
- scgb2 (Radio)
- scgb5 (Radio)
- scgb4 (Radio)
- scgb3 (Radio)
- scgb6 (Radio)
- scgb1 (Radio)
- scgb10 (Radio)
- scgb13 (Radio)
- kangba (TV)
- sichuan (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3913 V 6399... 77%
- GSTV (TV)
- GSBC1 (Radio)
- GSBC2 (Radio)
- GSBC3 (Radio)
- 1¦=/­­­­­­­­­­­­g+¹±¹.t¦ (Data)
- RS232 (Data)
- GSTB1 (Data)
[Scanned in 00:06]

Scanning 3920 H 27500... 79%
- пƶ¯Âþ (TV)
- ÖÐѧÉú (TV)
- Ó¶ùÌÓý (TV)
- ˵ÎÄâÖ (TV)
- ÎÄÎﱦ¿â (TV)
- Skystream data (Data)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3929 V 8839... 78%
- Ahtv Service (TV)
- Ahradio Service (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3940 V 5949... 77%
- Tianjin TV (TV)
- TJWENYI (Radio)
- TJBINHAI (Radio)
- TJWDCS (Radio)
- TJXINWEN (Radio)
- TJXIAOSHUO (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3950 H 11410... 80%
- GXTV (TV)
- SZTV (TV)
- Guangdong1 (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3951 V 9519... 80%
- BTV KAKU (TV)
- BTV (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3961 H 3572... 79%
- DVT (TV)
[Scanned in 00:06]

Scanning 3971 H 9999... 80%
- JSWS (TV)
- Audio01 (Radio)
- Audio02 (Radio)
- Audio03 (Radio)
- Audio04 (Radio)
- Audio05 (Radio)
- Audio06 (Radio)
- Audio07 (Radio)
- Audio08 (Radio)
- Audio09 (Radio)
- Audio10 (Radio)
- JSYMKT (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3980 V 27500... 81%
- »·ÇòÆæ¹Û (TV)
- ·¢ÏÖÖÂà (TV)
- ÀϹÊÊ (TV)
- Êé»­ (TV)
- ÑëÊÓÌÇò (TV)
- ÖÐÊÓ¹ºÎï (TV)
- ÅÐÔʱÉÐ (TV)
- ¿ìÀÖ´¹µö (TV)
- ÏÖ´úÅÐÔ (TV)
- ±¦±´¼Ò (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4000 H 27500... 81%
- CETV1 (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4020 V 27500... 82%
- ÔçÆÚÌÓý (TV)
- ²ÊÃñÔÚÏß (TV)
- ÀÏÄê¸ (TV)
- ³ÇÊÐÉè (TV)
- ÎäÊõÊÀç (TV)
- ¸ß¶û·ò (TV)
- Ó¢Ó︵¼ (TV)
- ÉãӰƵµÀ (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4040 H 27500... 81%
- ¶«·¡¿µ (TV)
- ¶«·²¾ (TV)
- —÷² (TV)
- «¼Êµ (TV)
- Ï·· (TV)
- ¾¢±Ìåt (TV)
- ¶þ—ª³¡ (TV)
- ¶«·ÀӔⰠ(TV)
- ”ÏT’”ï (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4060 V 27500... 82%
- µçÊÓÖ¸ÄÏ (TV)
- ÑëÊÓ¾«Æ· (TV)
- ¹ú·À¾üÊ (TV)
- ·çÔÆÒôÀÖ (TV)
- »³¾É¾ç³¡ (TV)
- ·çÔÆãÇò (TV)
- ¸ß¶û·òÍøÇò (TV)
- ·çÔƾ糡 (TV)
- µÚÒ»¾ç³¡ (TV)
- ÊÀçµØÀí (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4080 H 27500... 81%
- ·¤¬ÌÞµØ (TV)
- »¶—¦¾³¡ (TV)
- ¶¼Ð¾³¡ (TV)
- ¼«Ùû³µ (TV)
- Á¦hÀ¬ (TV)
- ߲Ϸ¾ (TV)
- É«µµÀ (TV)
- ¶«·’”ï (TV)
- Éœ»±É— (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4100 V 27500... 82%
- CCTV1-HD (TV)
- CCTV-HD (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4115 H 21370... 82%
- CCTV 4A (TV)
- CCTV News (TV)
- CCTV F (TV)
- CCTV E (TV)
- CCTV R (TV)
- CCTV A (TV)
- CCTV 9 Documentary (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4140 V 27500... 81%
- ÆûĦ (TV)
- ÓÎÏ·¾º¼¼ (TV)
- ÀºÇò (TV)
- ö¦± (TV)
- ÁôѧÊÀç (TV)
- ÀæÔ° (TV)
- ÔÐÓýÖ¸ÄÏ (TV)
- ÏÈ·æ¼Í¼ (TV)
- DVÉú»î (TV)
- ÌìԪΧÆå (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4147 H 6148... 79%
- HubeiTV (TV)
- hubei1 (Radio)
- hubei2 (Radio)
- hubei3 (Radio)
- hubei4 (Radio)
- hubei5 (Radio)
- hubei6 (Radio)
- hubei7 (Radio)
- hubei8 (Radio)
- hubei9 (Radio)
- hubei10 (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4158 H 8680... 79%
- DVT (TV)
- EncoMux2 (Radio)
- EncoMux1 (Radio)
- CHINIC 10K101 (TV)
- DVT (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4171 H 9200... 82%
- NMTV-H (TV)
- NMTV-M (TV)
- nmmenghan513 (Radio)
- nmjiaotong (Radio)
- nmlvye (Radio)
- nmpinshu (Radio)
- nmyinyue (Radio)
- jingji (Radio)
- HMMY (Radio)
- HMHY (Radio)
- AMMY (Radio)
- AMHY (Radio)
- XMMY (Radio)
- XMHY (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4175 V 18000... 81%
- ZY1 stereo (Radio)
- ZY2 stereo (Radio)
- ZY3 stereo (Radio)
- ZY4 stereo (Radio)
- ZY5 stereo (Radio)
- ZY6 stereo (Radio)
- ZY7-1 stereo (Radio)
- ZY8 stereo (Radio)
- ZY9 stereo (Radio)
- ZY10 stereo (Radio)
- ZY11 stereo (Radio)
- ZY12 stereo (Radio)
- ZY13 stereo (Radio)
- ZY14 stereo (Radio)
- ZY15 stereo (Radio)
- ZY16 stereo (Radio)
- ZY17 stereo (Radio)
- ZY18 stereo (Radio)
- ZY7-2 stereo (Radio)
- L Rdjy (Radio)
- GJ L1R2 (Radio)
- GJ L3R4 (Radio)
- GJ L5R6 (Radio)
- GJ L7R8 (Radio)
- GJ L9R10 (Radio)
- GJ L11R12 (Radio)
- GJ L13R14 (Radio)
- GJ L15R16 (Radio)
- GJ L17R18 (Radio)
- GJ L19R20 (Radio)
- GJ L21R22 (Radio)
- GJ L23R24 (Radio)
- GJ L25R26 (Radio)
- GJ L27R28 (Radio)
- GJ L29R30 (Radio)
- GJ L31R32 (Radio)
- GJ L33R34 (Radio)
- GJ L35R36 (Radio)
- GJ L37R38 (Radio)
- GJ L39R40 (Radio)
- GJ41 stereo (Radio)
- GJ42 stereo (Radio)
- GJ43 stereo (Radio)
- GJ44 stereo (Radio)
- GJ45 stereo (Radio)
- GJ46 stereo (Radio)
- GJ47 stereo (Radio)
- GJ48 stereo (Radio)
- GJ49 stereo (Radio)
- GJ50 stereo (Radio)
- Nameless 4175_1236 (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4192 V 5999... 79%
- Hebei_TV (TV)
- HEBXW (Radio)
- HEBJJ (Radio)
- HEBJT (Radio)
- HEBWY (Radio)
- HEBSH (Radio)
- HEBYY (Radio)
- HEBNC (Radio)
- HEBLY (Radio)
[Scanned in 00:05]


TPs with no signal: 1
Empty: 1
Nameless: 34

Elapsed: 04:52

Video Channels: 174
Radio Channels: 158
Data Channels: 8
Total: 340
Scan completed.

#2
Present update i got since last scan >
* New *
----------------------------------------
1) FujianTV1 (Fujian TV) 3706, V, 4419 69% Reserved
2) FujianRadio1 () 3706, V, 4419 69% Reserved
3) qhoI (HarÉedic) 3730, H, 10720 75% Mindport network
4) 1¦=/­­­­­­­­­­­­g+¹±¹.t¦ (HaAmonicGSBC3) 3913, V, 6399 77% Astra Satellite Network 19,2°E
5) Ahtv Service (Ahtv) 3929, V, 8839 78% -
6) Ahradio Service (Ahradio) 3929, V, 8839 78% -


* Lost *
----------------------------------------
1) RS232 (Harmonic) 3913, V, 6399 -
#3
did any dish adjustment or just normally it increased frequencies?
#4
No i didnt adjusted skew or any thing else to get signals from Chinasat 6B. Actually ddidnt checked for new frequencies and its old Frequency Line up.
More over i have to adjust skew to get all frequencies from Palapa D .So i am not checking Palapa D most of the Time. Big Grin That disturbs for Measat and IS 17 signals Tongue


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Breaking NOW: Frequency wise C Band channel list from Measat 3/3a @91.5°E Mr.Bhat 0 1,660 Friday 22-March-2013, 17:09
Last Post: Mr.Bhat

Forum Jump:


Users browsing this thread: