Yamal 202 latest channel list as of 24-January-2013
Advertisement

Breaking NOW : Yamal 202 latest channel list as of 24-January-2013
#1
Frequency wise channel list from Yamal 202 at 49 degrees East. this channel list was generated on 24 January 2013.

Scanning 3591 H 3234
- GTRK Karelija (TV)

Scanning 3622 V 5380
Data!

Scanning 3637 H 3229
- GTRK-KURSK (TV)

Scanning 3646 H 3229
- GTRK Vologda (TV)

Scanning 3662 H 3332
- ROS1-TATARSTAN (TV)

Scanning 3716 H 8888
Data!

Scanning 3737 V 3219
- GTRK Kostroma (TV)

Scanning 3744 H 34070
- RIK (TV)
- RTR PLANETA (TV)
- rentv0 (TV)
- RAZ TV (TV)
- TV ZVEZDA+0 (TV)
- TVC Europe (TV)
- TVCI (TV)
- D1-1 (Radio)
- D1-2 (Radio)
- D1-3 (Radio)
- D1-4 (Radio)
- D1-5 (Radio)
- D1-6 (Radio)
- D1-7 (Radio)
- D1-8 (Radio)
- D1-9 (Radio)
- D1-10 (Radio)
- D1-11 (Radio)
- D1-12 (Radio)
- D1-13 (Radio)
- D1-14 (Radio)
- D1-15 (Radio)
- D1-16 (Radio)
- Radio CH41 (Radio)
- Radio CH42 (Radio)
- Radio CH43 (Radio)
- Radio CH44 (Radio)
- Radio CH45 (Radio)

Scanning 3753 V 3229
- TV Kostroma (TV)

Scanning 3790 V 3045
Very Weak !

Scanning 3798 V 3862
Very Weak !

Scanning 3848 H 2849
Very Weak !

Scanning 3910 H 1356
- Radio VTC Yamal (Radio)

Scanning 3938 H 3229
- ROSSIA 1 (TV)

Scanning 3943 H 3999
- RTR+Pomor'e (TV)

Scanning 3948 H 2962
- PRIME SPORTS (TV)

Scanning 3952 H 3373
- Saba 2 (TV)
- Saba 1 (TV)

Scanning 3963 H 8569
- TYUMEN TIME (TV)
- RTR+REGION TYUMEN 2 (TV)

Scanning 3972 H 4274
- GTRK Yamal (TV)
- Radio Rossii Yamal (Radio)

Scanning 3978 H 4285
- TYMEN-YGORIA TV (TV)

Scanning 3984 H 4284
- TV KOMI (TV)

Scanning 3988 H 2149
- TV-UNIVERSITET (TV)

Scanning 3994 H 7199
Data !

Scanning 4103 V 10050
- Ïåðâûé êàíàë (TV)
- Ðîññèÿ 1+Âàéíàõ (TV)
- Ðîññèÿ 2 (TV)
- ÍÒÂ (TV)
- 5 êàíàë (TV)
- Ðîññèÿ Ê (TV)
- Ðîññèÿ 24 (TV)
- Êàðóñåëü (TV)
- Âåñòè ÔÌ (Radio)
- Ìàÿê (Radio)
- Ðàäèî Ðîññèè (Radio)

Scanning 4117 V 10050
- 1 kanal (TV)
- Rossia (TV)
- Sport (TV)
- NTV (TV)
- Peterburg 5 kanal (TV)
- Kultura (TV)
- Vesti (TV)
- Karusel (TV)
- Radio Vesti-FM (Radio)
- Radio Mayak (Radio)
- Radio Rossii (Radio)

Scanning 4138 H 14940
Data !

Scanning 4158 H 14940
Data !
[-] The following 1 user says Thank You to amatan for this post:
  • Nire


Forum Jump:


Users browsing this thread: